W latach 2022-2023 Gminna Biblioteka Publiczna będzie realizować projekt pn. „Moja – Twoja – Nasza Biblioteka”

Projekt dofinansowany w ramach konkursu BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1.

Konkurs BLISKO - Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność - adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury.

Kluczowe cele konkursu to:

  • wzmocnienie czytelnictwa;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

    Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym o wartości 155 250 zł obejmie cykl wydarzeń animacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców.