Regulamin konkursu plastycznego „W świecie komiksu”

  1. Organizatorami konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.
  2. Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
  3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej z terenu gminy Krościenko Wyżne.
  4. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie dowolną techniką plastyczną komiksu na podstawie wybranej książki dla dzieci dostępnej w bibliotece publicznej lub szkolnej. Praca musi być wykonana na arkuszu A3 lub A4 i powinna składać się z minimum 1, a maksimum 3 arkuszy dowolnie podzielonych na sceny.
  5. Podpisaną pracę należy składać do 31 maja 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym lub w bibliotece szkolnej.
  6. Prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatorów.
  7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej (do pobrania w szkole lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym) zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do pracy konkursowej.
  8. Laureaci zostaną nagrodzeni, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas „Pikniku z książką” 19 czerwca 2022 r.
  9. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Prezentowane będą na wystawie w Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym.
  10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.